Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@4gmk.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Iskolaérettség

Iskolaérettség

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Gondozás)

 • Váljon a gyerekek igényévé a tisztálkodás, a testápolási szokások önálló alkalmazása.
 • A tisztálkodási eszközöket rendeltetésszerűen használják.
 • Önállóan, helyes sorrendben öltözködjenek, ruhájukat rendezetten rakják a szekrényükbe.
 • A terített asztalnál kulturáltan étkezzenek és viselkedjenek.
 • Legyenek tiztában az egészség és betegség fogalmával, a megelőzést elősegítő alapvető tennivalókkal.
 • Környezetükre legyenek igényesek, szeressék maguk körül a rendet.
 • Szűkebb és tágabb környezetüket védjék és óvják.
 • Legyenek testileg edzettek, ozgásuk egyéni fejlettségüknek megfelelően fejlődve válljon harmónikussá, összerendezetté.
 • Szívesen vegyenek részt különböző sporttevékenységeken, túrákon.

Sikerkritérium az óvodáskor végére(érzelmi, erkölcsi és közösségi)

 • Szeressék és fogadják el önmagukat, társaikat a körülöttük levő felnőtteket.
 • Önállóan is keressék a segítségnyújtás meglévő formáit.
 • Ismerjék saját erősségeiket, bízzanak önmagukban.
 • Legyen bennük együttérzés, érdeklődjenek társaik iránt.
 • Értsék a metakommunikatív jelzéseket. /elismerés, nemtetszés, öröm, stb./
 • A megkezdett tevékenységet fejezzék be, leküzdve a közben adódó nehézségeket.
 • Tudjanak választani és dönteni ismert helyzetekben.
 • Figyelmesen és türelmesen hallgassák meg a hozzájuk beszélő társaikat és felnőtteket.
 • Konfliktushelyzet esetén a megoldás keresésében tudjanak érzelmeik felett uralkodni.
 • Alakuljon ki bennük a kompromisszumkészség.
 • Legyenek birtokában az alapvető erkölcsi értékeknek /udvariasság, együttérzés, tisztelet, másság elfogadása/ és eszerint viselkedjenek.
 • Tudjanak rácsodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Anyanyelvi nevelés)

 • A gyermek tisztán, érthetően kommunikáljon
 • A gyerekek aktívan használják a tapasztalat során bővült szókincsüket.
 • Beszélgetés közben megfelelő beszédfordulatokkal, viselkedésformákkal tudják a kommunikációt fenntartani. Tudjon köszönni, megköszönni, kérni.
 • Nyugodtan, figyelmesen hallgassák végig a hozzájuk beszélőt. /óvodapedagógus és nem pedagógus óvodai alkalmazottak, társak, stb./
 • Szeressék és becsüljék meg anyanyelvüket.
 • Használják megfelelően a relációs szókincsüket.
 • Szívesen beszéljenek, az élményeiket érthető módon tudják megfogalmazni.
 • Legyenek érdeklődők, tudjanak kérdéseket megfogalmazni.
 • A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsony fejlettségi szintű gyerekek jussanak el arra a szintre, hogy tudják magukat kifejezni, érzéseiket közölni

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Játék)

 • A gyermekek képesek elmélyülten, együttműködve játszani hosszabb időn keresztül.
 • Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték
 • Bonyolult építményeket képesek létrehozni
 • Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására
 • Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák, szívesen vesznek részt drámajátékban
 • Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által értékelt viselkedési szabályok

Mozgás

A 3-4 éves gyermekeknél a nagymozgások fejlesztését helyezzük előtérbe.A 4-5 éveseknél emellett a tér mozgásos megismerésére, irányokra, egyensúlyérzék fejlesztésére, szem-kéz-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatokra fektetjük a hangsúlyt.Az 5-6-7 éves gyermekeknél ezeken túl az észlelés és a finommotorika fejlesztése a célunk.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(Testnevelés)

 • A gyermekek szeretnek mozogni, örömmel és aktívan vesznek részt mozgásos játékokban, vannak kedvenc játékaik.
 • Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok és labdajátékok során.
 • Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat pontosan kivitelezni.
 • Kialakul harmonikus, összerendezett nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúly észlelésük.
 • Biztonsággal kezelik a labdát, tudnak helyben és járás közben labdát vezetni.
 • Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni.
 • Társukra figyelnek és kerülik a veszélyforrást. Sikerkritériumok az óvodáskor végére:
 • A gyermekek szívesen ismétlik a verseket, rigmusokat
 • Várják, igénylik a mesehallgatást
 • Figyelmesen, csendben végighallgatják a mesét. Viselkedésükön, tekintetükön látszanak a belső képzeti képek készítésének jelei.
 • Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak társaiknak és maguk örömére.
 • Mozgással, ábrázolással segítsük a gyermekek önkifejezését
 • Tudnak meséket, történeteket kitalálni.
 • A folytatásos mesék szálait össze tudják kötni.
 • Szívesen lapozzák a meséskönyveket, kérik a felnőttet, hogy meséljen belőle.
 • Vigyáznak a könyvek épségére.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(vizuális)

 • Kialakul bennük, és örömmel tölti el őket a “valamit alkotás igénye”.
 • Képalakításaikban többnyire biztonsággal használják a képi kifejezés változatos eszközeit, egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket.
 • Hangsúlyozzák a legfontosabb megkülönböztető jeleket, jellemző formákat.
 • Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák és próbálkoznak az egyszerűbb mozgások jelzésével is. Igénylik a díszítést és kedvvel alkalmazzák.
 • Az építésben, téralkotásban sokféle tapasztalattal rendelkeznek. A teret játékuk céljainak megfelelően alakítják.
 • Elképzeléseik és megfigyeléseik alapján tudnak formákat mintázni.
 • Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket.
 • Biztonsággal használják az ábrázolás eszközeit.
 • Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat, technikai eljárásokat.
 • Bekapcsolódjanak környezetük rendezésébe, szépítésébe.
 • Észreveszik a szép látványt, tudnak gyönyörködni benne, és véleményüket elmondják.
 • Tudjanak gyönyörködni a természet adta környezetben, alkotásokban.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(ének-zene)

 • A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat, táncolnak gyermek- és néptáncot
 • A gyermekek gátlások nélkül egyedül is tudnak énekelni.
 • Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra.
 • Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat.
 • Tudnak ritmust, mozgást, dallamot, rögtönözni.
 • Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.

Sikerkritérium az óvodáskor végére(környezet)

 • A gyermekek ismerik lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását.
 • Tudják saját születési helyüket, idejüket.
 • Ismerjék a testrészeket, lássák el testápolási teendőiket.
 • Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségükben.
 • A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, üzleteket, esztétikai alkotásokat.
 • Felismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 • Ismerik környezetük növényeit, azok gondozását.
 • Gyakorlottak az elemi gyalogos közlekedési szabályok betartásában.
 • Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, tudjon egyszerű helyzetekben döntést hozni
 • Kialakulóban vannak a környezet megbecsüléséhez, védelméhez és megóvásához szükséges szokások, magatartásformák, alakul környezettudatos viselkedésük.
 • Másokat is figyelmeztet a környezet megbecsülésére, megóvására.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(matematika)

A gyermekek

 • A tárgyakat meg tudják számlálni tízig.
 • Össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma és szín szerint.
 • Képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat szétválogatni.
 • A térben való tájékozódásban a jobbra, balra, előtt, mögött, alatt, fölött, mellett, között irányokat megkülönböztetik. Síkban a megszokott megegyezést megértik.
 • Ítélet alkotás szóbeli kifejezése.
 • Ok-okozati viszonyok felfedezése.
 • Ismerjék a színeket.

Sikerkritériumok az óvodáskor végére(munka)

 • A gyermekek örömmel tevékenykednek együtt.
 • Törekednek a feladatuk teljesítésére.
 • Szívesen, önállóan végzik el naposi teendőiket.
 • Vállalkoznak egyéni és kooperatív munkára is.
 • Az élősarok, udvar gondozásában szívesen vesznek részt.
 • Ismerje a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát, ismerje meg az eszközök használatával járó veszélyeket is
 • Segítenek a kisebb gyermekeknek.
 • Örömmel készítenek ajándékot, szüleiknek, testvéreiknek.
 • Képesek önállóan díszíteni, takarítani a csoportszobájukban.
 • Igénylik az esztétikus rend kialakítását, a játékok elrakását.