Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@4gmk.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Óvodaérettség

ÓVODÁS LESZ GYERMEKEM 

Idézet Győr város honlapjáról: „A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha többgyermekes családba született, akkor a kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számára. Három éves korában a gyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni. Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, április 20-ig nyújthatja be kérelmét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettséget családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint jelentkezhet gyermekével a lakókörzetén kívül más önkormányzati fenntartású óvodába, illetve egyéb egyházi, alapítványi vagy magánintézménybe. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. Vannak olyan kisgyermekek is, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezik. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást szülőknek, óvodapedagógusoknak egyaránt. Bíztatniuk kell őt, fel kell kelteniük érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá. A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is. Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka.” 7 tipp, hogyan szoktassuk be gyermekünket legkönnyebben az óvodába 

 • Beszélgessünk sokszor az óvodáról, pozitív képet alakítsunk ki az elkövetkező új időszakról.
 • Néhány napig együtt szoktassuk az oviban, legyen ott anya vagy apa- csoportonként változó szokások.
 • Elbúcsúzás nélkül soha ne hagyjuk ott és ne csapjuk be, hogy, rögtön jövök érted!
 • Elköszönés után, ne forduljunk vissza könnybe lábadt szemekkel, bármennyire is fájó ott hagyni síró, esetleg toporzékoló kicsinket, ami ebben a helyzetben természetes.
 • Vigyünk az otthonból egy darabot (plüss figurát, kedvenc játékot, kis törölközőt, netán cumit), ami növeli a gyermek biztonságérzetét.
 • Ne engedjünk a kérésnek, ha néhány hét elteltével nincs kedve oviba járni,- mert megszűnt az új dolgok varázsa - hisz így nehezebb lesz beilleszkedése az óvodai csoportba.
 • Nagyfokú türelemmel éljük át gyermekünkkel együtt ezt a kezdeti, nehéz időszakot!

Óvodakötelezettség alóli felmentés 

Határidő: 2022. április 20. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat, a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakozása, sajátos helyzete indokolja. A felmentés folyamata: 

 1. A gyor.hu letölthető jegyzői kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
 2. Védőnői engedély
 3. Óvodavezetői engedély
 4. Kérelem benyújtásának határideje a jegyzőnek: április 20.