Hagyományőrző munkaközösség

 

„ Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál”
John Dewey

 

              Az óvodai nevelőmunkánkban népi játékaink fontos szerepet töltenek be. A zenei anyanyelv megalapozása során, kihangsúlyozódik a közös dallal együtt végzett mozgás, amely serkenti az agy működését, mozgásos ingereivel aktivitásra késztet.

               3-7 éves korban mozgással hozhatók működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok, tehát ebben a korban a leghatékonyabb tanulási forma a mozgás, mely nagy hatalom az értelmi képességek fejlesztésében. Munkaközösségünk folytatva a tavalyi évben meghatározott célkitűzését az idei tanévben is kiemelt feladatként határozta meg a: Zenei nevelés és mozgás fejlesztés komplex hatásának érvényesülése az óvodai nevelés területein, népi gyermekdalaink, mondókáink, énekes játékaink felhasználásával.

          Az óvodában ritkán énekelgetünk mozdulatlanul állva vagy ülve a magyar népi dalos játékokban mindig van mozgás, akár egyedül, akár társsal. Kezdetben egyszerűbb mozgásokat végzünk: ölbéli játékok, szöveg utánzó mozgások, később megjelenik egy-egy társ, akivel kézfogás nélkül, majd kézfogással a teret egyre inkább bejárva egyre bonyolultabb térformákban és mozgásformákban járva, táncolva.

          Az együttes mozgás fejleszti a fizikai állóképességet, így számtalan lehetőség adódik a nagymozgások fejlesztésére. A táncos játékok forgásai és egyéb mozgásai az egyensúlyérzéket fejlesztik, amely szoros kapcsolatban áll a ritmuskészség fejlődésével. A finommotorika fejlesztéséhez kapcsolódnak a kézfogásos, egymás érintésével végzett mozdulatok, a különféle eszközök használata, az utánzó mozgások, stb Az oldaliság ismerete főként a páros, mozgásoknál fontos tényező A szem-kéz, szem-láb koordináció az izommozgás tekintetében nagyobb területet fejleszt/ugrások, labda dobás, görgetés, eszközös játékoknál a kendő elejtés taps test előtt, mögött stb/ Saját testükről kialakítanak egy térképet a mozgásos tapasztalatok során ezt nevezzük testsémának. A különböző visszajelzések révén kialakul a gyermekben egy belső kép a testrészek elhelyezkedéséről, s más testrészekhez való viszonyáról, melynek gyakorlásához az ölbéli játékok különösképpen alkalmasak.

           A népi játékok a zene a ritmus a tánc és a hozzájuk tartozó mozgások alkalmazása az egyik legkomplexebb fejlesztőerő, mely által érzelmi világuk sokkal gazdagabb lesz, szókincsük, ismeretük gyarapodik, mozgásuk koordináltabbá, esztétikusabbá válik.

 

Munkaközösségi feladatok a kiemelt témával kapcsolatosan:

         Elsődleges feladatunk, hogy a helyi tájegységünkre jellemző néprajzkutatók által vagy saját gyűjtéseket programunk elvei szerint/évszakok jeles és ünnepnapok, ringatók stb/ felkutassuk, beépítsük az éves tervbe differenciálva

  • A rendkívül gazdag és értékes népzenei és játékanyag párosuljon a legegyszerűbb mozgás elemekkel, élményszerűen épüljön be a gyermekek mozgás anyagába.
  • Korcsoportok szerinti mozgás anyag kidolgozása
  • Népi hangszerek megismertetése gyermekekkel, hangszerkészítés természetes anyagokból
  • Jeles és ünnepnapokon népzenei anyagból óvónők előadásában koncertek szervezése.
  • Tehetséggondozás keretében néptánc oktatás szakképzett óvónő vezetésével
  • Partnerkapcsolatok kiépítése, szülői kompetenciák felkutatása, együtt működés a helyi Művelődési Központtal, Néptánc csoporttal, faluban élő népi hangszeren játszó emberek felkutatása, felkérése egy óvodai előadásra.

        

 

  Célunk, hogy:

  • Az óvodás gyermekek megismerjék, megszeressék a népzenét, népi játékokat, ismerkedjenek az élő zene varázsával, hangulatával a népi hangszerekkel és ez által ének-zenei kompetenciájuk, mozgásuk, esztétikai fogékonyságuk egyben egész személyiségük fejlődjön.
  • Sokirányú mozgásos tevékenység biztosítása, komplexitás, az egyéni fejlesztés. A tehetséges gyermekek kiemelése, fejlesztése.
  • Pillanatnyi alkotó kedvük szerint, néhány elemi alaplépés ismeretében egyéni variációkat hozzanak létre, szabadon rögtönözzenek.
  • A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, egymásra figyelés, testi és értelmi képességek fejlesztése.